Current

Undergraduate

  1. Đàm Thành Long (2010) – PFIEV – Cooperative control of manipulators
  2. Trần Bảo Ân (2011) – PFIEV – Smart home
  3. Lê Minh Toàn (2011) – PFIEV – Smart home
  4. Phan Tất Toàn (2001) – PFIEV
  5. Phan Văn Thiện (2011) – KSTN – Smart home
  6. Ngô Lê Duy Khôi (2011) – KSTN

Postgraduate

  1. Nguyễn Kim Đăng (2013) – Master – Control of multirobot system with uncertainty
  2. Nguyễn Duy Phú (2013) – Master – Control of parallel robot – Stewart platform