Alumni

Postgraduate

Master

 1. Nguyễn Minh Tân (2010) – Offensive strategy for soccer robot
 2. Trần Minh Phụng (2012) – Enhance the accuracy for MARG in control of quadrotor

PhD

Waiting for the first one

 

Undergraduate

 1. Nguyễn Văn Tấn Hạnh (2006) – CQ – Propeller LED
 2. Ngô Văn Lanh (2007) – CQ – Soccer robot
 3. Huỳnh Sáng (2007) – CQ – Soccer robot
 4. Lê Thanh Sơn (2007) – CQ – Image processing in soccer robot
 5. Huỳnh Nam Kha (2007) – CQ – Green house
 6. Phan Nhật Trường (2008) – CQ – Spider robot (hexapod)
 7. Nguyễn Thành Trí (2008) – CQ – Automation in classifying studs of sport shoes
 8. Trịnh Triệu An (2008) – PFIEV – House cleaning robot
 9. Hà Huy Hiếu (2008) – CQ – Controller for petrol dispensing pumps
 10. Phan Minh Toàn (2009) – CQ – Cooperative control of manipulators
 11. Mai Anh Thắng (2009) – CQ – Defense strategy for soccer robot
 12. Hoàng Quang Minh (2009) – CQ – Design of self-balanced stair climbing mobile robot
 13. Nguyễn Trường Giang (2009) – CQ – Control of a 5-DOF manipulator
 14. Nguyễn Huỳnh Phi Long (2009) – CQ – Cooperative control of manipulators
 15. Nguyễn Phạm Vĩnh San (2009) – CQ – Design and control of robot hand to play piano
 16. Phạm Đình Duy (2009) – CQ – Spider robot (hexapod)
 17. Đỗ Huỳnh Bảo (2009) – PFIEV – Design and control a spider robot (hexapod)
 18. Nguyễn Tấn Lộc (2009) – PFIEV – Design and control a spider robot (hexapod)
 19. Ngô Chí Dũng (2009) – VLVH – Design and manufacture a double-head milling machine
 20. Nguyễn Lê Trọng Khang (2010) – VLVH – Design and manufacture a double-head milling machine
 21. Ngô Trần Khánh Đăng (2010) – CQ – Control of quadrotor
 22. Bùi Đức Trí (2010) – CQ – Control of parallel robot – Stewart platform

Scientific research

 1. Trịnh Triệu An – PFIEV – House cleaning robot
 2. Nguyễn Trí Mẫn – KSTN – Automatic sun following control of solar-cell panel
 3. Trần Lê Vũ – KSTN – Obstacle avoidance algorithm for mobile robot using potention field
 4. Đỗ Huỳnh Bảo – PFIEV – Design and control a spider robot (hexapod)
 5. Nguyễn Tấn Lộc – PFIEV – Design and control a spider robot (hexapod)
 6. Nguyễn Quốc Cường – PFIEV – Design and control a spider robot (hexapod)
 7. Ngô Trần Khánh Đăng – CQ – Control of quadrotor
 8. Đàm Thành Long – PFIEV – Cooperative control of manipulators